• german
  • english

Willkommen bei TAPIMaster

Downloads

TAPIMaster Client / Server

TAPIMaster Setup 32Bit
TAPIMaster Setup 64Bit

Einzelplatz

Einzelplatz Version 32Bit
Einzelplatz Version 64Bit

Leitungsbeobachter

Leitungsbeobachter 32 Bit
Leitungsbeobachter 64 Bit

SDK

TAPIMaster SDK

TMConnect TAPI

TAPIMaster Connect TAPI Treiber 32 Bit
TAPIMaster Connect TAPI Treiber 64 Bit
TAPIMaster Connect TAPI Treiber Beschreibung

TMExec TAPI

TAPIMaster Executable TAPI Treiber 32 Bit
TAPIMaster Executable TAPI Treiber 64 Bit
TAPIMaster Executable TAPI Treiber Beschreibung

TSP Emulator

TSP Emulator 32 Bit
TSP Emulator 64 Bit

Aktuelles